KAMERLINGUA
Wópís ítimənzan mínkɔ́lɔ́ á ńnǎm Kámərún


Bóló nâ bə́ timəzan wɔ dam

ÍSÁ É TƏ KƆM

E tə́ lad bə́laŋa e m̀maŋə́dá wɔ̂

Ngə́ ó tə jə nâ wa namma í bôd bə́ tə kɔlɔ e íbá bə́ tə wog ńkɔlɔ m̀mɔ́g aa ńnam, Wópís Kamerlingua á tə məm nâ a yi kɔm wɔ isá í ítiməzan ítə̂.

É tə́ və ípula bɔ tígâ e minkɔ́lɔ́ m̀pí

Í dâm evɔ́g bə́ tə taməna Kámərún e dɔ é nə̂ ípula bɔ tígâ e minkɔ́lɔ́. Á mə́yen mə́ Kamerlingua, ǹkɔ́lɔ́ ósə ó nə ibə́ ákúmá.

Í KÁN É TƏ KƆ̌M LOM

...
1-Bóló táŋ isá yɔ̂

Kǎd bía məyáŋə́ni mə́ ítiməzan mɔ̂. La yi vəg ísa nâ é cîg wɔ táŋ.

...
2- E tə́ timənzan

Íjɔ̂n e má wogəni átáləgí táŋ, e tə́ timənzan bɔ̂kálada bɔ̂ á mínkɔ́lɔ́ mínnam Kámərún ó tə jə.

...
3-Gbě bítimənzan bíɔ

Íjɔ̂ŋ ítiməzan í man éyǎ, é yi wɔ yɔ́ lom á ńkɔ̌b í-mel wɔ̂ ású nâ ó kɔ̂m í lom ó tə jə.

É yi wɔ lóm í táŋ yê bolo á ńkɔ̌b í-mel wɔ̂. Táŋ í tə vəgəban á zə̂zə tə e inɔdɔ*​
img community

NGUL I KÁMÁ BƏ́TIMƏNZAN MINKƆ́LƆ́

Mintěd mínkúg bə́timənzan mínkɔ́lɔ́ á bə́ tə jəm á mə́nda mínkɔ́lɔ́ mábəní bə́ tə kɔm bísa e ǹnam ósə.